เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัสติกคอนกรีตสายจากบ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัสติกคอนกรีตสายจากบ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 งานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง