เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาคลุมของโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาคลุมของโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาคลุม