เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง