เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม  ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ เข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม  ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว