เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่