เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจ