เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ๓๐๐ เครื่อง พร้อมชุดตรวจระดับไขมัน จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ๓๐๐ เครื่อง พร้อมชุดตรวจระดับไขมัน จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือด