เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน ๑๐๕ เครื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน ๑๐๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า