เรื่อง ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และจะต้องมีแนวคิด “คนไทยตื่นรู้สู้โกง”

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

แบบเสนอผลงาน
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
(ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป)