เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน