เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัสพัสดุ สน.ศท.อนุบาล) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส พัสดุ สน.ศท.ชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัสพัสดุ สน.ศท.ชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)