เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ถนนถ่ายโอนสายทัพเซียม-หนองหญ้าแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอน สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล จำนวน ๒ โครงการ