เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย  จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย  จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน