เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลที่โรงเรียนบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ เข้าบ้านเนินผาสุก หมู่ที่ ๖ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างและขยายผิวจราจรลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านคลองหาด หมู่ที่ ๕ เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๕๘ ที่บ้านทับวังมน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๔. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านคลองหินปูน หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)