เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๘ นิ้ว