เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง และซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๔ หลัง ,โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว และเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง และซื้อตู้เหล็ก จำนวน ๔ หลัง ,โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว และเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา