เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศุนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ แพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศุนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ แพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร