เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม