เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ