เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒