เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น

ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ