เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๑๘/๒๕๖๑
เรื่อง กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒