เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

               ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คำร้องขอโอน แบบประวัติส่วนตัว และหนังสือยินยอมให้โอน ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้