เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๒

                ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอเชิญเยาวชน ชาย – หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ๒๕๖๒ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒