เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์และคน โดย กรมควบคุมโรค

ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่อง
” โรคพิษสุนัขบ้า
และโรคระหว่างสัตว์และคน “

โดย กรมควบคุมโรค