เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

สระเเก้ว เเจ้งว้า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

 พระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่น