เรื่อง ประชาสัมพันธ์ Website กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำ Website กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการลงทะเบียนในการเบิกจ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงบุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพได้ดังนี้                                                                                                                                       ชื่อ Website  อปท.      http://portal.nhso.go.th/lgo/                                                                                                                                                                                 ชื่อ Facebook              http://www.facebook.com/pages/New PR-