ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๕

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

IMG_6166 IMG_6168 IMG_6169 IMG_6170 IMG_6171 IMG_6172 IMG_6173 IMG_6174 IMG_6176 IMG_6177