เรื่อง ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก