เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑