เรื่อง ปรับปรุงถมดินสระน้ำเดิมพร้อมขุดลอก โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถมดินสระน้ำเดิมพร้อมขุดลอก โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ปรับปรุงถมดินสระน้ำเดิมพร้อมขุดลอก