เรื่อง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง           สอบราคาซื้อชุดสารเสพติด  เพื่อใช้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด