เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)