เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระเช้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระเช้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระเช้า