เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร