เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๘ อัตรา  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ