เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๕๖๒

รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา