เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน