เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระและสำหรับปฐมวัย จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระและสำหรับปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ