เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน  ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน  ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า