เรื่อง ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 ขอบเขตงานจ้างรักษาความปลอดภัย