เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่บ้านท่าระพา หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนสหกรณ์นิคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนลาดยางผิวพาราเคปซีล
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต