เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายละเอียดคุณลักษณะ
 รายละเอียดคุณลักษณะ 1
 รายละเอียดคุณลักษณะ 2
 รายละเอียดคุณลักษณะ 3
 รายละเอียดคุณลักษณะ 4