เรื่อง สรุปผลการดำเนินการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

กองพัสดุและทรัพย์สินสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง