เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ