เรื่อง สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก.ก.ถ.) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ต่อไปนี้ pdf_icon

Download-PDF