เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑)