เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

สรุปผลเดือนพ.ค.