เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน – กันยายน

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน – กันยายน

ผลการดำเนินงานฯเดือนมิ.ย. 58

ผลการดำเนินงานฯเดือนก.ค 58

ผลการดำเนินงานฯเดิอนส.ค.58

ผลการดำเนินงานฯเดือนก.ย.58