เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘